moomall Partner โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้

Partner ที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น moomall เป็นสินค้า/บริการ จากแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ หากคุณเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า/บริการ คุณก็สามารถเข้าร่วมเป็น Partner กับ moomall ได้ค่ะ

Product Partner
เข้าร่วมกับ moomall โดยการนำสินค้ามาขายใน platform พร้อมจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

Product Partner
หลักเกณฑ์มาตราฐาน ของสินค้าที่มาวางจำหน่ายในแพลตฟอร์มมูมอล (Product Partner) 26JUL2020
1. แพคเกจจิ้งได้มาตรฐาน
2. ไม่ใช่สินค้าที่มีอายุการจัดเก็บระยะสั้น / เน่าเสียง่าย/ แตกหักง่าย
3. สําหรับสินค้าทุกชนิดที่ต้องมีการจดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐเช่น อย./มอก./สคบ./เลขที่จดแจ้ง ที่ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศไทย เป็นต้น ผู้ประกอบการต้องมีใบรับรองดังกล่าว และ มีการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วย
4. สินค้าประเภทเครื่องสําอาง อาหาร และอาหารเสริม ต้องมีการขายสินค้าดังกล่าวในช่องทางอื่นมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน (ยกเว้นกรณีที่เป็นสินค้าแบรนด์เดียวกันแต่ออกสินค้าใหม่) และ ไม่มีหลักฐานว่ามีผู้ใช้สินค้าแล้วมีปัญหา
5. สินค้านําเข้าจากต่างประเทศทุกชนิด ต้องมี Trademark (เครื่องหมายการค้า) ของบริษัทผู้นำเข้าที่ ไม่หมดอายุ หรือไม่ได้อยู่ในระหว่างการจดทะเบียน และต้องมีการรับประกันเปลี่ยนสินค้าใหม่ ให้ลูกค้าหรือรับคืนสินค้าอย่างน้อย 14 วัน
6. ไม่ใช่รายการ สินค้าต้องห้ามและ สินค้าที่ถูกจำกัด อาทิเช่น ยารักษาโรค, ยาเสพติด
7. ไม่ใช่สินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่องหมายการค้า(Trademark) สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือ คณะบุคคลในทุกประเทศทั่วโลก
8. ไม่ใช่สินค้าที่มีการโฆษณาชวนเชื่อเกินความจริง
9. ไม่ใช่สินค้าผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
10. ไม่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่อส่วนบุคคล

การเตรียมเอกสาร drop-ship vendor ให้กับทาง moomall ตรวจสอบ
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน ประทับตราบริษัท และลงลายมือชื่อทุกหน้า
2. สำเนาภพ.20 ประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัญชีสมุดธนาคารที่จะให้ทาง moomall โอนเงิน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
5. ในกรณีเป็นสินค้านำเข้า เตรียมสำเนาการจดทะเบียน Trademark (เครื่องหมายการค้า) ของบริษัทที่เป็นผู้นำเข้าที่ ไม่หมดอายุ หรือไม่ได้อยู่ในระหว่างการจดทะเบียนประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อ
6. หนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการใน Platform moomall โดย บจก. ถิร เวนเชอร์ (หากเป็นตัวแทนจำหน่าย)
7. อื่นๆ เช่น ถ้าเป็นอาหารต้องมี อย. หรือสินค้าอื่นๆ ที่ต้องมี Certificate หรือ มาตรฐาน มอก. ต่างๆเป็นต้น ประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อ

สนใจจะนำสินค้า/บริการ มาให้สมาชิกมูมอลถล่มซื้อกินซื้อใช้บนแอปพลิเคชั่น moomall ย้ำว่าฟรี ไม่มีค่าวางสินค้า/บริการ!!! โหลดappฟรีเลยจร้า กดลิงค์

Business Partner
เข้าร่วมกับ moomall โดยการขาย e-voucher โดยที่มีหน้าร้านเป็นจุดใช้บริการ เป็นร้านค้า ร้านอาหาร และบริการอื่นๆ

Business Partner
หลักเกณฑ์มาตรฐาน ของธุรกิจที่เข้าร่วมเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner) ในแพลตฟอร์มมูมอล
1.ธุรกิจที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มมูมอล สามารถเข้าร่วมได้ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทนิติบุคคล
2.ธุรกิจที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มมูมอล ต้องไม่อยู่ในประเภทธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย ตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
3.ธุรกิจที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มมูมอล ต้องมีราคามาตรฐานที่ชัดเจนแสดง ณ สถานประกอบการ หรือในช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เป็นทางการ
4.ธุรกิจที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มมูมอล ต้องไม่ปฏิเสธการรับ E-Voucher ของมูมอลที่ใช้ในการชำระเงินจากลูกค้า
5.ธุรกิจที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มมูมอล ต้องสามารถเชื่อมต่อระบบการใช้งาน E-Voucher ผ่านเครื่องผ่านบันทึกข้อมูลการขายประจำร้านหรือผ่านสมาร์ทโฟนได้ และ มีคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรือสมาร์ทโฟนในการล็อกอินเพื่อตรวจสอบยอดการใช้บริการจากลูกค้าและส่งคำสั่งถอนเงินจากมูมอลได้
6.ธุรกิจที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มมูมอล ต้องไม่ละเมิดสิทธิในชื่อร้านค้า เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆของบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
7.หากธุรกิจที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มมูมอล มีสินค้าหรือบริการ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเฉพาะ ร้านค้าหรือบริการนั้นจำเป็นที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะมายืนยัน
8.หากธุรกิจที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มมูมอล เป็นธุรกิจที่มีหลายสาขาหรือมีแฟรนไชส์และต้องการยกเว้นการเข้าร่วมในบางสาขา ต้องระบุสาขาที่ยกเว้นการเข้าร่วมอย่างชัดเจน
9.หากธุรกิจที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มมูมอล ต้องการยกเว้นการเข้าร่วมในบางหมวดหมู่ของสินค้าหรือบริการ ต้องระบุหมวดหมู่ที่ต้องการยกเว้นการเข้าร่วมอย่างชัดเจน
10.หากธุรกิจที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มมูมอล ต้องการยกเว้นการเข้าร่วมในโปรโมชั่นที่จัด ต้องระบุการยกเว้นการเข้าร่วมอย่างชัดเจน

การเตรียมเอกสาร Business Partner ให้กับทาง moomall ตรวจสอบ
เอกสารยืนยันตัวตนสำหรับนิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน ประทับตราบริษัท และลงลายมือชื่อทุกหน้า
2. สำเนาภพ.20 ประทับตราบริษัท และลงลายมือชื่อ (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัญชีสมุดธนาคารที่จะให้ทางมูมอลโอนเงิน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
5. รูปถ่ายอย่างน้อย จำนวน 2 รูป สำหรับเป็นรูปแสดงหน้าร้าน , รูปถ่ายอย่างน้อย จำนวน 2 รูป สำหรับเป็นรูปแสดงภาพภายในร้าน , รูปถ่ายอย่างน้อย จำนวน 3 รูป สำหรับเป็นรูปแสดงสินค้าและบริการ
(สำหรับธุรกิจ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม แสดงรูปถ่ายเมนู และ รูปถ่ายอาหารหรือรูปถ่ายเครื่องดื่มอย่างน้อย จำนวน 5 เมนู)

เอกสารยืนยันตัวตนสำหรับบุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบัญชีสมุดธนาคารที่จะให้ทางมูมอลโอนเงิน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. รูปถ่ายอย่างน้อย จำนวน 2 รูป สำหรับเป็นรูปแสดงหน้าร้าน , รูปถ่ายอย่างน้อย จำนวน 2 รูป สำหรับเป็นรูปแสดงภาพภายในร้าน , รูปถ่ายอย่างน้อย จำนวน 3 รูป สำหรับเป็นรูปแสดงสินค้าและบริการ
(สำหรับธุรกิจ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม แสดงรูปถ่ายเมนู และ รูปถ่ายอาหารหรือรูปถ่ายเครื่องดื่มอย่างน้อย จำนวน 5 เมนู)

 

สนใจจะนำสินค้า/บริการ มาให้สมาชิกมูมอลถล่มซื้อกินซื้อใช้บนแอปพลิเคชั่น moomall ย้ำว่าฟรี ไม่มีค่าวางสินค้า/บริการ!!! โหลดappฟรีเลยจร้า กดลิงค์