Bacopa-Monnieri สารสกัดพรมมิ

สารสกัดพรมมิ คือสารกลุ่ม Triterpenoid saponins มีสรรพคุณบำรุงความจำ

พรมมิ (Bacopa monnieri) มีชื่อทั่วไปว่า Brahmi, Bacopa เป็นผักสวนครัวที่มีสรรพคุณทางยา โดยนักวิจัยชาวไทย อินเดีย และ ออสเตรเลีย ว่า มีสรรพคุณบำรุงความจำ บำรุงสมอง ได้รับการขนานนามว่า brain health natural supplement ผลการศึกษาวิจัยพบว่าสารสกัดจากต้นพรมมิให้สารสำคัญคือกลุ่ม Triterpenoid saponins ที่ชื่อว่า Bacosides (Bacoside A3, Bacopaside II, และ Bacopasaponin) ที่มีการรองรับของงานวิจัย

การศึกษาทางเภสัชวิทยา
การศึกษาผลการฟื้นฟูความจำของสารสกัด triterpenoid saponin จากต้นพรมมิ โดยการป้อนสารสกัด triterpenoid saponin ชนิดต่างๆ ที่สกัดได้จากพรมมิ ชนิดต่างๆ ที่สกัดได้จากพรมมิขนาด 50 มก./กก. ให้แก่ หนูเม้าส์ก่อนเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะความจำเสื่อมด้วยการฉีดสาร scopolamine 1 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง พบว่าสารสกัด triterpenoid saponin ชนิดที่ 3,4 และ 6 ซึ่งได้แก่ bacoside XI, bacoside I และ bacosaponin C ตามลำดับ มีฤทธิ์ในการช่วยป้องกันการสูญเสียความจำได้ เมื่อให้สารสกัดพรมมิขนาด 20,40 และ 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักในหนูเป็นเวลา 14 วัน ปรากฏว่าหนูมีการเรียนรู้และความจำดีขึ้น ป้องกันการสูญเสียความจำในสัตว์ทดลองที่ถูกชักนำให้เกิดภาวะความจำเสื่อม สารสกัดพรมมิมีกลไกในการปกป้องเซลล์ประสาท และเพิ่มการทำงานของสารสื่อประสาท จากการทดสอบพิษแบบเฉียบพลันและเรื้อรังไม่พบว่าสารสกัดพรมมิมีพิษต่อสัตว์ทดลอง

การศึกษาผลกึ่งเรื้อรัง (subchronic) ของพรมมิต่อความสามารถในการเรียนรู้และความจำในหนูแรท ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์โดยการฉีดสาร colchicines เข้าทางโพรงสมอง (i.c.v.) และกระตุ้นให้เกิดการบาดเจ็บของสมองส่วน nucleus basalis magnocellularis ด้วยการฉีดสาร ibotenic acid พบว่าการป้อนสารสกัดมาตรฐานจากพรมมิ (มีสาร bacoside A ประกอบอยู่ 82.0 0.5%) ให้แก่หนูแรทขนาด 5 และ 10 มก./กก. น้ำหนักตัว นาน 14 วัน มีช่วยลดการสูญเสียความจำ ป้องกันการลดลงของ Ach และระดับการทำงานของเอนไซม์ choline acetyltransferase (ChAT) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้สร้าง ACh และระดับ muscarinic cholinergic receptor ที่เป็นตัวรับ Ach ในสมองบริเวณเนื้อสมองชั้นนอกของสมองส่วนหน้า (frontal cortex) และ hippocampus โดยพบว่าการป้อนที่ขนาด 10 มก./กก. น้ำหนักตัว จะเห็นผลชัดเจนทั้งในวันที่ 7 และ 14 ของการศึกษา ส่วนการป้อนที่ขนาด 5 มก./กก. น้ำหนักตัว จะเห็นผลในวันที่14 ของการศึกษา และเมื่อทดลองให้สารสกัดจากพรมมิขนาด 40 มก./กก. นาน 7 วัน ในสัตว์ทดลองร่วมกับยากันชัก Phenytoin สามารถลดผลข้างเคียงของยาที่ไปทำให้การรับรู้ของสัตว์ทดลองเสียไปได้

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดพรมมิกับสารสกัดจากใบแปะก๊วย และยา donepezil ซึ่งเป็นยาต้านอัลไซเมอร์ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และความจำของหนูที่แก่ตามธรรมชาติ ผลการทดลองหลังจาก้อนสารสกัดหรือยาติดต่อกันนาน 3 เดือน พบว่า หนูแก่ที่ได้รับสารสกัดพรมมิ (40 มก./กก.) มีการเรียนรู้และความจำเกี่ยวกับสถานที่ และความสามารถในการจดจำสิ่งของได้ดีพอ ๆ กับหนูแก่ที่ได้รับสารสกัดจากใบแปะก๊วย (60 มก./กก.) หรือที่ได้รับยา donepezil (1 มก./กก.) และดีกว่าหนูแก่กลุ่มควบคุมที่ได้รับเฉพาะน้ำกลั่นอย่างมีนัยสำคัญ

ผลของพรมมิต่อระบบหัวใจหลอดเลือด เมื่อให้สารสกัดพรมมิ (40 มก./กก.) หรือสารสกัดแปะก๊วย (60 มก./กก.) ทางปากในหนูแรทเป็นเวลานานติดต่อกัน 2 เดือน พบว่าทั้งสารสกัดพรมมิ และสารสกัดแปะก๊วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตบริเวณหลอดเลือดแดงบนเยื่อหุ้มสมอง โดยมีประสิทธิภาพเท่า ๆ กัน และสารสกัดพรมมิไม่มีผลทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจของหนูแรทเปลี่ยนแปลงไป

การศึกษาผลของพรมมิในอาสาสมัครวัยกลางคนและสูงอายุ อายุมากกว่า 55 ปี จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้ยาหลอกและได้ผลิตภัณฑ์สารสกัดพรมมิขนาด 300 และ 600 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน พบว่าในกลุ่มอาสาสมัครที่รับประทานยาจริงมีความจำ มีการทรงตัวที่ดี มีความจำและสมาธิ รวมทั้งการตอบสนองต่อสิ่งเร้าดีกว่ากลุ่มอาสาสมัครที่รับประทานยาหลอก โดยเห็นผลหลังจากรับประทานยา ติดต่อกัน 2 เดือนขึ้นไป นอกจากนี้ยังไม่พบข้างเคียงใดๆ และการศึกษาในเด็กที่มีอายุระหว่าง 4-18 ปี โดยให้รับประทานแคปซูลสารสกัดพรมมิวันละ 1 แคปซูล (ประกอบด้วยสารสกัดพรมมิมาตรฐาน 225 มก.) นาน 4 เดือนพบว่า พรมมิผลช่วยเพิ่มพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็กได้เมื่อเทียบกับเด็กกลุ่มที่ได้รับยาหลอก นอกจากนี้ยังพบว่าการให้เด็กสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder) รับประทานสารสกัดพรมมิ ขนาด 50 มก. (ประกอบด้วย bacosides 20%) วันละ 2 ครั้ง มีผลช่วยให้เด็กมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ดีขึ้น

สารสกัดจากต้นพรมมิมีสรรพคุณตามงานวิจัยดังนี้

  • เพิ่มสมาธิและการตื่นตัว
  • ช่วยรักษาโรคสมาธิสั้น (Attention deficit hyperactivity disorder)
  • เหมาะสำหรับเด็กอายุเกิน 12 ปีและผู้ใหญ่วัยทำงาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เสริมความจำ
  • การใช้ระยะยาว ไม่พบผลข้างเคียงในผู้ป่วยโรคความดัน และโรคหัวใจ สามารถใช้แทน Gingko Biloba Extract และ โสมสกัดได้
  • เสริมความจำ เหมาะสำหรับการป้องกัน Alzheimer’s disease
  • เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทรงตัว
  • สามารถใช้ในระยะยาว และ ผู้ป่วยความดันสูงและโรคหัวใจได้

โดยงานวิจัยจาก University of Woolonggong ประเทศ​ ออสเตรเลีย ได้พบจากการทดลองในคน อายุ 40-65 ปีว่า สารสกัดจากพรมมินั้น ช่วยให้คนที่ได้ทดลองมีการลืมน้อยลง ความจำในสิ่งที่เรียนใหม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน หลังจากรับประทานสารสกัดในขนาด 300มิลลิกรัม ทุกวันเป็นเวลา 3 เดือน

และงานวิจัยจาก Southern Cross University ประเทศออสเตรเลีย ยังได้ศึกษาว่า การรับประทานสารสกัดจากพรมมิ ในขนาด 300มิลลิกรัม ต่อวัน ในคนวัย 55 ปีขึ้นไป 98 คน ได้ผลว่า การเรียนรู้จากการพูดสอน ความจำจากสิ่งที่ได้เรียนใหม่ และอัตราการลืม ได้พัฒนาอย่างเห็นผลชัดเจน

Bremax บรีแม็กซ์ อาหารเสริมบำรุงสมอง ช่วยในการ บำรุงสมอง ให้มีความจำที่ดีขึ้น ป้องกัน ความจำเสื่อม สมองเสื่อม ช่วยลดความเครียด คลายเครียด หลับสบายมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น