ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือ อะไร นิยามและความหมาย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจัดเป็นอาหารประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติเพื่อเสริมสารบางอย่างมักอยู่ในรูปลักษณะเป็นเม็ดแคปซูลผงเกล็ดของเหลวหรือลักษณะ อื่นและมีจุดมุ่งหมายสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติมิใช่สำหรับผู้ป่วยและไม่ควรให้เด็กและสตรีมีครรภ์รับประทานตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาทิน้ำมันปลาสาหร่ายสไปรูลิน่ากระดูกอ่อนปลาฉลามน้ำมันอีฟนิ่งพริม โรสกลูโคแมนแนนไคโตซานเส้นใยอาหารคอลลาเจนอัดเม็ดชาเขียวชนิดสกัดบรรจุแคปซูลโคเอ็นไซม์คิวเท็นแคปซูล ฯลฯ

ข้อควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

1. โดยทั่วไปแม้พบว่ารูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ยา แต่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาดังนั้นจึงไม่สามารถรักษาหรือบรรเทาโรคใด ๆ ตลอดจนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานภายในร่างกายหรือช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายได้

2. ขั้นตอนในการขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อจำหน่ายแตกต่างจากการขอขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่งต้องมีกระบวนการพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ประจักษ์แน่ชัดก่อนว่าสามารถรักษาหรือบำบัดบรรเทาโรคได้ จริงถึงจะอนุญาตให้จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ยาได้ดังนั้นจึงห้ามมิให้โฆษณาเผยแพร่ในเชิงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถรักษาหรือบรรเทาโรคใด ๆ เพราะการโฆษณาเช่นนั้นเป็นการกล่าวอ้างสรรพคุณทางยา

3. ต้องไม่โฆษณาโดยทำให้เข้าใจว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นเพียงอย่างเดียวจะทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นได้ แต่ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะต้องบริโภคอาหารหลักให้ครบส่วนรวมทั้งการออกกำลังกายและการพักผ่อนที่เหมาะสมด้วย

4. ไม่อนุญาตให้มีการกล่าวอ้างหรือรับรองคุณภาพคุณประโยชน์โดยบุคคลองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ

5. การโฆษณาโดยการแจกแจงคุณประโยชน์ของสารอาหารแต่ละชนิดที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นสามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีคุณประโยชน์ตามที่กล่าวอ้างจริง

6. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดมีการแสดงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการหรือกระทำการโฆษณาโดยกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการเพื่อส่งเสริมการขายต้องแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากเพื่อให้ผู้บริโภคทราบด้วย

7. ต้องไม่สื่อความหมายให้เข้าใจว่าเป็นอาหารสำหรับควบคุมน้ำหนักหรือสามารถใช้ลดน้ำหนักได้

8. การที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้รับอนุญาตให้จำหน่ายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรองเฉพาะสรรพคุณตามที่ขออนุญาตซึ่งกำหนดให้ระบุบนฉลากผู้บริโภคจึงควรศึกษารายละเอียดบนฉลาก ผลิตภัณฑ์ก่อนทุกครั้งไม่ควรเชื่อจากการกล่าวอ้างของผู้ขาย

9. การพบเอกสารวิชาการบทความหรือคอลัมน์สุขภาพเอ่ยถึงสารเคมีหรือวัตถุดิบที่สกัดจากธรรมชาติที่มีการกล่าวถึงการช่วยรักษาโรคหรือช่วยเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานภายในร่างกายตลอดจนช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายเช่นกล่าวว่าช่วยรักษาโรค มะเร็งเบาหวานช่วยลดน้ำหนักลดไขมันส่วนเกินหรือลดริ้วรอยปัญหาจุดด่างดำฝ้ากระบนใบหน้า ฯลฯ อาจทำให้ผู้บริโภคหรือผู้จำหน่ายเชื่อมโยงข้อมูลด้วยตนเองจนก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือความเชื่อที่ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ มีสารนั้นสามารถรักษาบรรเทาโรคหรือเปลี่ยนแปลงร่างกายตนเองได้ซึ่งเป็นความเข้าใจไม่ถูกต้องเนื่องจากปริมาณสารที่ออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นยังมีปริมาณไม่ถึงขนาดที่ใช้ในการป้องกันบำบัดรักษาโรคหรือเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานตลอดจนโครงสร้าง ร่างกายได้

การผลิต / จำหน่าย / โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

1. ผู้ประสงค์ผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อจำหน่ายตามร้านค้าหรือจำหน่ายในลักษณะการขายตรงนั้นต้องมาขออนุญาตต่อสำนักงานคณะ – กรรมการอาหารและยาเสียก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อการบริโภค ตลอดจนมีการแสดงฉลากที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงจึงจะอนุญาตให้จำหน่ายได้

2. การโฆษณาสรรพคุณคุณประโยชน์คุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อประโยชน์ทางการค้าผ่านทางโทรทัศน์วิทยุวารสารแผ่นพับหรือด้วยวิธีขายตรงผ่านสื่อเผยแพร่ต่าง ๆ อาทิคู่มือสินค้าเอกสารประกอบการขายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ แม้แต่การขายตรงโดยใช้บุคคลพูด ปากต่อปากถ้าเผยแพร่เฉพาะท้องถิ่นหรือจังหวัดสามารถยื่นขออนุญาตได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ แต่หากเผยแพร่ทั่วประเทศจำเป็นต้องขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอีกครั้งหนึ่งก่อนจึงจะเผยแพร่ได้

ฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เนื่องจากข้อมูลที่ระบุให้แสดงบนฉลากล้วนเป็นข้อมูลซึ่งผ่านการพิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนอกจากต้องตรวจสอบข้อมูลโฆษณาให้แน่ชัดแล้วผู้บริโภคควรต้องตรวจสอบข้อความบนฉลากให้มีการ แสดงสาระสำคัญครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดด้วยโดยฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นต้องแสดงข้อความภาษาไทย ได้แก่ ชื่ออาหารเลขสารบบอาหารในเครื่องหมายอย ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต / ผู้แบ่งบรรจุหรือผู้นำเข้า (ในผลิตภัณฑ์นำเข้าต้องระบุประเทศผู้ผลิตด้วย) ปริมาณสุทธิส่วนประกอบสำคัญวันเดือนปีที่ผลิตและวันเดือนปีที่หมดอายุโดยมีคำว่า “ผลิต” และ ” หมดอายุ “หรือ” ควรบริโภคก่อน “กำกับไว้ด้วยคำแนะนำในการเก็บรักษาในกรณีที่มีการเจือสีแต่งกลิ่นรสใช้วัตถุกันเสียวัตถุปรุงแต่งรสอาหารหรือวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลต้องระบุบนฉลากด้วย

มาตรการพิจารณาโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและบทกำหนดโทษ

การกำกับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาการถูกลวงจากโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นเท็จหรือเกินจริงได้ในระดับหนึ่งโดยข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 นั้นมีมาตรการพิจารณาโฆษณาและบทกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนดังนี้

อ้างอิง ข้อมูลเอกสารเผยแพร่ของ อย.